Kalendarz zajęć

Najbliższe wydarzenia

Regulamin

Regulamin

Wszystkich uczestników szkolenia pływackiego obowiązuje Regulamin Akademii Pływania oraz regulamin pływalni wywieszony w holu obiektu sportowego.

 

§ PRZED LEKCJĄ

Prosimy wszystkich pływaków, by na zajęcia przychodzili 15 minut wcześniej w celu przygotowania się, tzn.:

  • zdjąć ubranie wierzchnie i pozostawić je w szatni zewnętrznej
  • ubrać klapki
  • po otwarciu drzwi przez instruktora dyżurnego wejść na basen

 

§ W PRZEBIERALNI

Dzieci powyżej 6 roku życia udają się do przebieralni bez rodziców. Następnie przygotowują się do zajęć. Przebierają się w strój kąpielowy i zakładają czepek, a tuż przed wejściem na teren pływalni opłukują się pod prysznicem. Pracownicy AP nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach (sugerujemy pozostawić je w domu).

 

§ BEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodne z ich przeznaczeniem. Ponadto kategorycznie zabrania się:

  • wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenie instruktora
  • biegania po śliskich i mokrych powierzchniach
  • niezorganizowanych skoków do wody

 

§ SEMESTR

Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i dzielą się na dwa semestry – jesienny i wiosenny. Każdy semestr składa się z 15 jednostek lekcyjnych w przypadku zajęć 1 x w tygodniu, a 30 jednostek lekcyjnych w przypadku zajęć 2 x w tygodniu. Imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Zajączek, Zawody) mogą być ustalone w innym terminie niż zajęcia metodyczne.

 

§ ZAJĘCIA

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe - po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę. Lekcja pływania trwa 45 minut. Zaczyna się i kończy zbiórką całej grupy. Pozostałe czynności wykonywane są przed lub po upływie czasu zajęć.

 

§ ODRABIANIE ZAJĘĆ

W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem biura. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie w ramach jednego bieżącego semestru. Z możliwości odrabiania zajęć wyłączone są lekcje pokazowe, zajęcia tematyczne i zawody. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupie prosimy o wcześniejsze umawianie terminu odrabiania w biurze (data i godzina).

 

§ PROWADZĄCY

Zajęcia są prowadzone przez jednego Instruktora przyporządkowanego na cały rok pływacki. Instruktor prowadzący może się zmienić okazjonalnie w przypadku zastępstwa oraz na stałe w przypadku rozwiązania umowy ze szkołą. Zmiana Instruktora prowadzącego nie może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

 

§ GRUPA

Uczestnicy nauki pływania są podzieleni na grupy maksymalnie 9 osobowe (wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą dzieci odrabiające nieobecności – wtedy ilość dzieci może zwiększyć się do 11 os.) Podział w grupach następuje wg. klasyfikacji wiekowej oraz umiejętności dziecka. Utworzone grupy pozostają w tym samym składzie przez cały okres trwania szkolenia. Grupa pracuje nad podnoszeniem swoich umiejętności i stopni z instruktorem. Wszelkie roszady i zmiany w grupie muszą być wcześniej zgłaszane do biura i konsultowane z instruktorem prowadzącym.

 

§ PODCZAS ZAJĘĆ

W trakcie trwania zajęć rodziców obowiązuje zakaz wchodzenia na teren pływalni, a w przypadku zajęć prowadzonych w Goleniowie również na trybuny. Pozwoli to instruktorowi sprawniej przeprowadzić lekcję, a dziecku w większym stopniu skupić uwagę na zajęciach. Jeśli obecność rodziców okaże się niezbędna, instruktor prowadzący powiadomi niezwłocznie o zaistniałym fakcie. Wyjątkiem są lekcje pokazowe, zabawy okolicznościowe i zawody.

Wszelkie informacje o imprezach można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej: www.akademiaplywania.pl

 

§ UMOWA I PŁATNOŚCI

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu pływackim organizowanym przez Akademię Pływania jest podpisanie umowy cywilno—prawnej między prawnym opiekunem dziecka a Akademią Pływania, a fakt jej podpisania jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Korzystania z zajęć w Akademii Pływania.
Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie jednorazowej opiaty wg. cennika Akademii Pływania. Wpłatę należy uiścić najpóźniej do końca czwartego tygodnia zajęć pływackich. W przypadku nie opłacenia należności za pływanie w terminie, naliczane będą karne odsetki za zwłokę. Akademia Pływania jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Dłużników. Dokładny cennik widnieje na stronie internetowej www.akademlaolywanla.pl oraz w umowie i nie może ulec zmianie w czasie semestru.

 

§ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

We współpracy z firmą Przelewy24 udostępniamy możliwość szybkich płatności elektronicznych. Za płatność elektroniczną pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z Tabelą prowizji i opłat w wysokości 1.9% zarejestrowanej transakcji. 

 

§ ZALEGŁOŚCI

W każdym semestrze można odrobić trzy nieobecności, biorąc udział w lekcji z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem biura bądź instruktorem prowadzącym. Odrabianie zajęć zalecamy u instruktora prowadzącego. Nieobecności należy odrobić w semestrze bieżącym, ponieważ nie przechodzą one na kolejny semestr. W przypadku zapisania dziecka (dorosłego) do grupy w trakcie trwania semestru, zajęcia które przepadły należy odrobić. W sytuacji trwania semestru dłużej niż 8 tygodni zajęciowych, przysługuje odliczenie kwoty za utracone zajęcia. Odliczana kwota obejmuje zajęcia metodyczne, ale nie obejmuje kosztów obsługi biura. Akademia Pływania nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.

 

§ UMIEJĘTNOŚCI

Akademia Pływania zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności i sprawności swoich uczniów o jeden stopień w każdym semestrze, biorąc pod uwagę umiejętności początkowe, frekwencję oraz system szkolenia NA FALI, w, którym uczestniczy. Każdy rodzic (opiekun) może na bieżąco śledzić poziom umiejętności pływackich swojego dziecka, gdyż są one archiwizowane.

 

§ KADRA INSTRUKTORSKA

Rodzic ma prawo do weryfikacji umiejętności dziecka poprzez rozmowę z instruktorem prowadzącym; w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.
W przypadku, gdy instruktor prowadzący nie może być obecny na zajęciach w jego miejsce organizator nauki pływania musi zapewnić zastępstwo.

 

§ PRZETWARZANIE DANYCH

Dostarczenie danych osobowych kursanta jest jednoznaczne:

  • z upoważnieniem do wpisania ich do bazy danych firmy Akademia Pływania mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Szeligowskiego 85/2,
  • ze zgodą na wykorzystywanie ich do przesyłania korespondencji i przetwarzania wyłącznie dla potrzeb związanych z działalnością firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved